http://www.huettlingen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
09.08.2022 22:26:33


Einschränkung nach Datumsbereich (vornehmen)

Datum Anlass Lokalität Organisator
17. Aug. 2022 Kunststoffsammlung
31. Aug. 2022 Kunststoffsammlung
6. Sept. 2022 Redaktionsschluss Thurblick
7. Sept. 2022 Kartonsammlung
14. Sept. 2022 Kunststoffsammlung
24. Sept. 2022 -
25. Sept. 2022
Abstimmungswochenende
25. Sept. 2022 Abstimmung Gemeinde
28. Sept. 2022 Kunststoffsammlung
1. Okt. 2022 Grüngutsammeltour (provisorischer Termin) Gemeindegebiet Hüttlingen
3. Okt. 2022 Altpapiersammlung
12. Okt. 2022 Kunststoffsammlung
26. Okt. 2022 Kunststoffsammlung
1. Nov. 2022 Redaktionsschluss Thurblick
2. Nov. 2022 Kartonsammlung
5. Nov. 2022 Grüngutsammeltour (provisorischer Termin) Gemeindegebiet Hüttlingen
9. Nov. 2022 Kunststoffsammlung
23. Nov. 2022 Kunststoffsammlung
26. Nov. 2022 -
27. Nov. 2022
Abstimmungswochenende
27. Nov. 2022 Abstimmung Gemeinde
7. Dez. 2022 Kunststoffsammlung
21. Dez. 2022 Kunststoffsammlung

Anlass hinzufügen